Werkfacts


Verhuisd!!!

Per 25 april 2016, zijn wij verhuisd naar De Hemmen ...
Lees meer

Werkkleding saai? Niet deze hippe, vernieuwde werkkleding van Gen Y Workwear Fristads Kansas!

Emma Business Veiligheidsschoenen S3

Nieuw in ons assortiment nieuwe Business Veiligheidsschoenen van Emma. Elegante, ...
Lees meer

Sneaker als werkschoen? Ja dat kan!

Wil je de looks van een sneaker of sportschoen, maar ...
Lees meer

Persoonlijk Bestel Systeem

WerkFactor heeft de mogelijkheid voor u als bedrijf uw eigen ...
Lees meer

WerkFactor dealer van Engarde kogelwerende vesten

WerkFactor dealer van EnGarde body armor Doordat de overheid steeds minder ...
Lees meer

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door WerkFactor Werkkleding, gevestigd te Drachten, hierna te noemen WerkFactor, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door WerkFactor uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.
1-2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met WerkFactor voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1-3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1-4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
1-5 Indien op een overeenkomst tussen opdrachtgever en WerkFactor deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn verklaard, stemt opdrachtgever in met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op eventuele latere overeenkomsten, tenzij later schriftelijk anders wordt overeengekomen.
Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
2-1 WerkFactor aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Algemene voorwaarden worden slechts door WerkFactor aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die algemene voorwaarden.
Artikel 3 Aanbiedingen.
3-1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 60 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is WerkFactor gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen.
3-2 Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht WerkFactor niet tot acceptatie van de opdracht.
3-3 Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.
Artikel 4 Overeenkomst.
4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van materialen en / of het verrichten van werkzaamheden wordt eerst bindend voor WerkFactor door zijn schriftelijke bevestiging.
4-2 Elke met WerkFactor aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
Artikel 5 Ruilen.
Ruiling van gekochte goederen is slechts mogelijk binnen 5 dagen na levering van deze goederen, mits de bij de betaling afgegeven aankoopbon of factuur daarbij aan WerkFactor wordt overlegd.
Artikel 6 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van WerkFactor binden de laatste niet, voor zover ze door WerkFactor niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 7 Aanbetaling.
WerkFactor is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van WerkFactor de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.
Artikel 8 Prijzen.
8-1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
8-2 De prijs die WerkFactor voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
8-3 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
8-4 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
8-5 Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de markt als redelijk beschouwd bedrag.
Artikel 9 Prijswijzigingen
9-1 WerkFactor is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
9-2 Omstandigheden die WerkFactor tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
WerkFactor zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.
Artikel 10 Verplichtingen van de opdrachtgever.
10-1 Opdrachtgever is verplicht om bij de uitvoering van de overeenkomst door WerkFactor al datgene te doen, dat redelijkerbewijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door WerkFactor mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van WerkFactor.
10-2 Wanneer opdrachtgever geen medewerking verleent is opdrachtgever in verzuim, zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door WerkFactor nodig is. In deze gevallen is WerkFactor gerechtigd de overeenkomst op te schorten.
Artikel 11 Kwaliteiten
Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen, kan WerkFactor volstaan met de levering van normale handelskwaliteiten. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door WerkFactor doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.
Artikel 12 Verzending.
De verzending geschiedt op de wijze als door WerkFactor aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
Artikel 13 Levering- c.q. opleveringstermijnen.
13-1 Opgegeven (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever WerkFactor schriftelijk in gebreke te stellen.
13-2 De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor WerkFactor zijn de producten te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
13-3 De opgegeven (op)leveringstermijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetalingen en alle door de opdrachtgever of andere partijen te verstrekken informatie, documenten, eventuele materialen en dergelijke.
13-4 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. Bij niet tijdig aanleveren van materialen en / of documenten door opdrachtgever c.q. leverancier, danwel indien opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst, zijn (op)leveringstermijnen niet bindend.
Artikel 14 Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval vindt betaling plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".
Artikel 15 Vermaken van kleiding.
Indien de opdrachtgever WerkFactor opdracht geeft om veranderingen aan kleding aan te brengen, wordt deze opdracht slechts aanvaard onder het uitdrukkelijk beding, dat WerkFactor geen aansprakelijkheid ter zake van de wijze van uitvoering van deze werkzaamheden aanvaard, tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond dat hier sprake is van kennelijke wanprestatie van de zijde van WerkFactor. Behalve in het laatstgenoemde geval heeft de opdrachtgever niet het recht om ter zake van of in verband met deze werkzaamheden annulering van de opdracht te vorderen, noch op verandering, verbetering of herstel van het gemaakte.
Artikel 16 Herstelwerkzaamheden.
WerkFactor accepteert slechts opdrachten tot het verrichten van herstelwerkzaamheden onder het uitdrukkelijk beding, dat hij voor de wijze van uitvoering van deze werkzaamheden geen aansprakelijkheid aanvaard en dat de opdrachtgever ter zake van of in verband met deze werkzaamheden geen recht heeft op ontbinding van de overeenkomst noch op schadevergoeding noch op verandering, verbetering of herstel van het gemaakte tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond, dat hier sprake is van wanprestatie van de zijde van WerkFactor.
Artikel 17 Maatkleding.
Bij het accepteren van opdrachten tot vervaardiging van maatkleding aanvaard WerkFactor geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van maatverschillen, teleurstellend model of coupe, teleurstellend karakter of kleur van de stof, alsmede ten aanzien van de eigenschappen van de stof en alles wat daarmee samenhangt en dergelijke, tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond dat hier sprake is van kennelijke wanprestatie van de zijde van WerkFactor. In de zojuist genoemde gevallen, uitgezonderd de kennelijke wanprestatie, heeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst noch op schadevergoeding, verbetering of herstel van het gemaakte.
Artikel 18 Wijziging van de opdracht.
18-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
18-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan WerkFactor ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
18-3 Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd danwel voltooiing van de uitvoering door WerkFactor wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.
Artikel 19 Meer- en minderwerk.
19-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
19-2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van WerkFactor op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
19-3 Door WerkFactor te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Artikel 20 Uitbesteding werk aan derden.
WerkFactor is gemachtigd om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
Artikel 21 Persoonsgegevens.
WerkFactor respecteert en beschermt de privacy van zijn opdrachtgevers. WerkFactor beperkt zich tot registratie van die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de opdrachtgever. WerkFactor verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden.
De door opdrachtgever verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Tenzij de opdrachtgever aangeeft daarop geen prijs te stellen, zal WerkFactor de gegevens gebruiken om zijn producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van zijn opdrachtgevers.
Artikel 22 Reclame.
Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door WerkFactor te leveren goederen moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe in de handel toelaatbaar geacht of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleur, finish, maat, afwerking, normaal te achten slijtage, ondeskundig gebruik, het onjuist hanteren van wasvoorschriften e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.
22-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, WerkFactor terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
22-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering c.q. oplevering WerkFactor schriftelijk wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
22-3 WerkFactor dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
22-4 Indien de reclame naar het oordeel van WerkFactor juist is, zal WerkFactor hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, zulks ter beoordeling van WerkFactor.
Artikel 23 Aansprakelijkheid.
23-1 WerkFactor is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
c. Fouten en / of gebreken in een ontwerp die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd.
23-2 WerkFactor zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
23-3 WerkFactor is niet aansprakelijk voor ontbrekende gegevens, zoals inkoopnummers, en / of bestelnummers, referenties met betrekking tot betaling(en).
23-4 Aansprakelijkheid van de opdrachtgever, ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
Artikel 24 Overmacht.
24-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar WerkFactor of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van WerkFactor, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van WerkFactor, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor WerkFactor overmacht op, die haar ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
24-2 WerkFactor is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.
Artikel 25 Garantie.
Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
Artikel 26 Eigendomsvoorbehoud.
26-1 Zolang WerkFactor geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde materialen, eigendom van WerkFactor.
26-2 WerkFactor heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
26-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Artikel 27 Wanprestatie en ontbinding.
27-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal WerkFactor ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
27-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. WerkFactor heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
27-3 WerkFactor is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door WerkFactor reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van WerkFactor op vergoeding van kosten, schade en interesten.
Artikel 28 Betaling.
28-1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de leverancier is vereist.
28-2 Klachten of bezwaren over de factuur(en), producten en werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk bij WerkFactor te worden ingediend.
28-3 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.
28-4 WerkFactor is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.
28-5 WerkFactor is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
28-6 Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 40,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
Artikel 29 Verzending
29-1 WerkFactor is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies, beschadiging of vertraagde of niet afgeleverde (digitale) poststukken/ facturen die zij in het kader van haar onderneming verzendt.
29-2 Bij Poststukken/ facturen verzonden met een service binnen Nederland geldt als verzonden de datum genoemd op de poststukken/ factuur. De opdrachtgever gaat hiermee bij voorbaat akkoord. Opdrachtgever kan zich derhalve niet beroepen op het niet hebben ontvangen van poststukken/ facturen.
29-3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door haar verstrekte (digitale) gegevens om de poststukken/ facturen op een correcte wijze te doen toekomen. Opdrachtgever kan zich daarom niet beroepen op het niet hebben ontvangen van poststukken/ facturen.
Artikel 30 Annuleren
30-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door WerkFactor reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens WerkFactor gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan WerkFactor als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart WerkFactor tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
30-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt WerkFactor zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
Artikel 30 Gebruik internet
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen WerkFactor en de opdrachtgever, is WerkFactor niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van WerkFactor.
Artikel 31 Toepasselijk recht.
Op alle door WerkFactor gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ‘’Weens Koopverdrag’’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 32 Geschillen.
Alle geschillen, waaronder ook buitenlandse geschillen, voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van WerkFactor indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
Artikel 33 Wijziging van de voorwaarden.
WerkFactor is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. WerkFactor zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.